Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kapcsolattartói adatok kezelése

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. mint Adatkezelő, az üzleti partnerei által megadott kapcsolattartóival (a továbbiakban: érintett vagy kapcsolattartó) összefüggésben személyes adatok kezelését végzi.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Alföld Pro-Coop Zrt. ezúton tájékoztatja az érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 1. FOGALMAK
  1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

  1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

  1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

  1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

  1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

  1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

  1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

  1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az Alföld Pro-Coop Zrt. szerződéses kötelezettségének teljesítése, mint jogalap alapján kerül sor.

 

A kapcsolattartóként megjelölt személy az Alföld Pro-Coop Zrt.-hez intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve kérheti az adatai törlését.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

Kapcsolattartói adatok: név, email cím, telefonszám, a munkáltató megnevezése, beosztása, címe, elérhetőségi adatai.

Adatkezelés célja az üzleti partnerrel fennálló szerződéses kötelezettség teljesítésének elősegítése.

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. által üzemeltetett egyes rendszerekhez történő hozzáférés biztosítása érdekében a jogosultságigénylő lapon kért adatok köre: Igénylő szervezet, igénylő neve, email címe, telefonszáma, jogosultsági szintek megjelölése, engedélyező és végrehajtó neve és aláírása. Nyilatkozat a felhasználói jogosultsághoz: Név, anyja neve, lakcíme, személyazonosító igazolvány száma, cég megnevezése, ahol alkalmazott, igénylő aláírása.

 

Adatkezelés ideje, amennyiben az érintett kapcsolattartó adatainak jogszerűségét illetően kétség merül fel és az érintett kapcsolattartó tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kéri adatainak a törlését úgy ezen nyilatkozat beérkezéséig, enélkül a partnerrel fennálló szerződés megszűnéséig kezeli a kapcsolattartó adatait.

 

Jogosultság igénylés esetén amennyiben egy kapcsolattartó, vagyis a jogosultsággal rendelkező helyébe egy másik jogosult lép, úgy adatai a rendszerből eltávolításra kerülnek, a rendszerekhez történő hozzáférési jogosultsága megszűnik.

 

A Rendelet hatálya a nem természetes személyek adataira nem terjed ki, azonban a jogi személyek esetében szükség van egy olyan természetes személyre, akivel személyesen kapcsolatba lehet lépni. Az ilyen – kapcsolattartóként megjelölt – személyek általában valamilyen jogviszonyban (munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) vannak a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel), ennek keretében látják el feladatukat.

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. elvárja üzleti partnereitől, hogy saját kapcsolattartói személyes adatainak átadását megelőzően az adatvédelmi követelményeket teljesítsék, továbbá kijelenti, hogy az üzleti partnertől kapott kapcsolattartói adatokat saját rendszereiben személyes adatként kezeli.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy adatait kapcsolattartási célból nem adhatták meg jogszerűen az Alföld Pro-Coop Zrt. részére, akkor az adatkezeléssel érintett kapcsolattartó tiltakozhat – a 6. pontban meghatározottak szerint - az adatkezelés ellen és kérheti az Alföld Pro-Coop Zrt.-től az adatainak törlését.

 

 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen az Alföld Pro-Coop Zrt.belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

 

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

1./ Informatikai rendszer üzemeltetése, support:

Vivor Software Kft.

Székhely:  6000 Kecskemét, Matkói u. 101.

Cégjegyzékszám: 03-09-119944

E-mail: zoltan.nagy@mediasoft.hu

 Tevékenység: Fájlszerver és levelező szerver szolgáltatás üzemeltetése, Linux szerverek rendszerfelügyeletének ellátása.

Adatkör, amelyhez hozzáfér: partnerek kapcsolattartóinak adatai: név, email cím, telefonszám, munkáltató neve, munkakör, beosztás.

 

2./ Vállalat Irányítási Rendszer üzemeltetése:

Drén & Valner Szoftver Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 11/A. I/5.

Cégjegyzékszám: 09-09-001722

E-mail: dvs@dvs.hu

web: http://dvs.hu/

Tevékenysége: DVTRADE és DVBOOK rendszerekkel összefüggésben az üzemeltetési szolgáltatási és támogatási feladatok ellátása

Adatkör, melyhez hozzáfér: partnerek kapcsolattartóinak adatai: név, email cím, telefonszám, munkáltató neve, munkakör, beosztás.

 

3./ Raktár Irányítási Rendszer üzemeltetése:

ROOL Informatika Kft

Székhely: 4275 Monostorpályi, Sziget u. 2.

Cégjegyzékszám: 03-09-120113

E-mail: market@rool.hu

web: http://www.roolnet.hu

Tevékenysége: Roolnet Raktárirányítási rendszerrel összefüggésben az üzemeltetési szolgáltatási és támogatási feladatok ellátása

Adatkör, melyhez hozzáfér: partnerek kapcsolattartóinak adatai: név, email cím, telefonszám, munkáltató neve, munkakör, beosztás.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

6.1.   Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az Érintettnek joga van arra, hogy z Alföld Pro-Coop Zrt. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Alföld Pro-Coop Zrt. milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Alföld Pro-Coop Zrt. részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Alföld Pro-Coop Zrt., szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

 

 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Alföld Pro-Coop Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadását úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Alföld Pro-Coop Zrt. az érintett rendelkezésre.

 

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy az 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

6.2.   Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az érintett kérelmére az Alföld Pro-Coop Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az Alföld Pro-Coop Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

6.3.   Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Alföld Pro-Coop Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha a

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alföld Pro-Coop Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • az Alföld Pro-Coop Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alföld Pro-Coop Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

6.4.   Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett kérésére az Alföld Pro-Coop Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Alföld Pro-Coop Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat az Alföld Pro-Coop Zrt. jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Törlés esetén a partner részére az Alföld Pro-Coop Zrt. jelzi és kéri új kapcsolattartó megnevezését.

 

6.5.   Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa az Alföld Pro-Coop Zrt. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.

 

Az érintett a rá vonatkozó, az Alföld Pro-Coop Zrt. rendszerében megtalálható kapcsolattartói minőségével összefüggő személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

 

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Alföld Pro-Coop Zrt. rendszerében.

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Alföld Pro-Coop Zrt. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet az Alföld Pro-Coop Zrt. részére egyéb módon megadott annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott az Alföld Pro-Coop Zrt. ilyen adat lehet a név, email cím, telefonszám, adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Alföld Pro-Coop Zrt.rendszereiből való törlésével.

 

6.6.   Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az Alföld Pro-Coop Zrt.

 

Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

 

6.7.   Kérelem teljesítésének határideje

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 6.1-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Alföld Pro-Coop Zrt. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Alföld Pro-Coop Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül egyik jog érvényesítésére sincs lehetőség.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Alföld Pro-Coop Zrt.

Levelezési: 6000 Kecskemét, Kurucz krt.24.

Telefonszám: +36-76/501-361

E-mail cím: alfoldprocoop@apc-kmet.hu

 

 

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Alföld Pro-Coop Zrt. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Alföld Pro-Coop Zrt.a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Alföld Pro-Coop Zrt. terheli. Ha az Alföld Pro-Coop Zrt.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Alföld Pro-Coop Zrt. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Alföld Pro-Coop Zrt. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Az Alföld Pro-Coop Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek kapcsolattartói adatainak felhasználásával történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás ellen az érintett tiltakozhat.

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.25. napjától érvényes.